FN's bærekraftsmål

FN’s bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen år 2030.

Bærekraftig utvikling er basert på det globale samspillet mellom tre dimensjoner: sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. 

FN’s 17 bærekraftsmål og 169 delmål, favner bredt, og vi har prioriterer våre mål ut fra det vi kan påvirke best mulig. 

De bærekraftsmålene vi mener vi kan ha størst innvirkning på og kan bidra positivt til er:

God helse

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Samarbeid for å nå målene