Miljø og klima

Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs. Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor viktig for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. Produktene må vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen

I takt med overgangen til en fremtid basert på fornybar energi er vi opptatt av å håndtere miljøpåvirkningene av våre aktiviteter på en ansvarlig måte. Vi ønsker å minimere potensielt negative miljøpåvirkninger av våre aktiviteter. Vi foretar miljørisikoanalyser og konsekvensutredning i planleggings- og byggefasen.

Klima og miljøbesparelse kan være lønnsomme, - vi tvinges til å tenke nytt, finne bedre løsninger og utvikle våre tjenester. Endring til en grønn og mer bærekraftig næring krever bred kompetanse, og vi skal fortsette å tilegne oss relevant klima- og miljøkompetanse.

Vi legger opp til en mest mulig miljøeffektiv byggeplass ved f.eks. benytte fjernvarmeanlegg som varmer opp bygg. Ved å sortere avfallet sikrer vi at mest mulig går til gjenvinning og resirkulering. Vi gjenbruker ikke-forurensede overskuddsmasser. I samarbeid med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere tilstreber vi oss å velge energieffektive løsninger.

Mål:

-          minst 80 % kildesortering