Våre etiske retningslinjer

Profesjonalitet


Vi opptrer redelig og viser respekt for alle mennesker. Vi bruker fagkunnskap og skjønn i vårt arbeid og behandler alle likeverdige.

Vi sørger for at fortrolige opplysninger ikke kommer på avveie, og misbruker ikke tilgang til informasjon.

Vi er lojale i oppfølging av avgjørelser.

Vi følger norske lover og forskrifter, samt interne rutiner og instrukser.

Vi er bevisst på at våre handlinger og holdninger påvirker Gunvald Johansen Bygg sitt omdømme.

Åpenhet og dialog

Vi lytter til medarbeidernes innspill gjennom dialog, brukermedvirkning og høringer.  

Vi sikrer offentlighetens krav på innsyn og opptrer profesjonelt i kontakt med media.  

Vi opptrer ikke som representanter for Gunvald Johansen Bygg når vi deltar i samfunnsdebatten som privatpersoner. 


Interessekonflikt

Vi informerer om private forhold og interesser som kan påvirke beslutninger eller utførelse av oppgaver for Gunvald Johansen Bygg. 

Vi sørger for at egen habilitet blir vurdert, før vi saksbehandler eller treffer avgjørelser. 

Gaver og representasjon

Vi tolererer ikke noen form for bestikkelser.

Vi mottar ikke personlige fordeler i vårt arbeid, men gaver av ubetydelig verdi kan vi motta dersom det er avklart med leder.  

Vi avklarer med leder hvilke arrangementer vi kan delta på i jobbsammenheng.  

Penger og eiendeler

Vi sørger for at Gunvald Johansen Bygg sine økonomiske verdier forvaltes forsvarlig.  

Vi tar hensyn til miljøet og bidrar til reduksjon av energibruk og klimautslipp. ​

Innkjøp

Vi opptrer profesjonelt i rollen som bindeledd mellom leverandører og Gunvald Johansen Bygg. 

Vi kjøper varer og tjenester via forhåndsgodkjente leverandører. 

Vi mottar ikke særfordeler ved private kjøp av varer og tjenester fra Gunvald Johansen Bygg sine leverandører.  

Ingen kan kjøpe varer og tjenester hos familie eller venner.

 

Arbeidsmiljø

Vi tar ansvar for å fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø.  

Vi skaper helsefremmende arbeidsplasser ved å bidra til arbeidsglede og jobbengasjement.  

Vi skal behandle alle medarbeidere likt og rettferdig, og tar aktivt avstand fra diskriminering, mobbing og trakassering. 

 

Varsling

Vi har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.  

Vi har mot til å varsle.  

Ledelsen skal ivareta den som varsler, og ta ansvar for at kritikkverdige forhold blir rettet opp. Den som varsler, skal ikke utsettes for gjengjeldelse.